Çevre Yönetimi ve Önemi

Bugün evrensel bir sorun hale gelen çevre kirliliği sorunu, insanoğlunun yeryüzünde toplu yaşama geçtiği yaklaşık on bin yıl önceki ilk nesilden itibaren, son nesile kadar geçen 150-200 nesil boyunca bu kadar önemli bir hale gelmemiştir. Bugün yeryüzünde yaşanan iklim değişiklikleri ve getirdiği sorunlar son neslin çevreye verdiği zarardan kaynaklanmaktadır. Her geçen gün de sorun daha da büyümektedir.

Mahalli idarelere planlı bir şekilde yol, yeşil alanlar üretme, gürültü ve hava kirliliğini önleme, kıyıları, denizleri ve gölleri koruma, çöp ve katı atıklar ile sıvı atıkları toplama, arıtma ve bertaraf etme, endüstriyel atıkların çevreyi tahrip etmesini önleme, kent ormanları kurma, mevcut ormanları koruma, kentlerde bu bilinci arttırma ve gönüllü katılımı sağlama gibi bir çok görevler verilmiştir.

Bu görevler, mahalli idarelerin bu önümüzdeki birkaç on yıl içinde en önemli görevleri arasında yer alacaktır. Bu nedenle bu idarelerin örgütlenmelerini ve planlamalarını buna göre yapmaları gerekmektedir. Merkezi idarenin de bu idarelere bu alanda aktaracağı kaynakları arttırması gerekmektedir. Çünkü ülkemizde şehirli ve köylü nüfusu oranı bugün şehirler lehine tersine dönmüş durumdadır. Şehre göç ise halen yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Mevzuatta özel idareler ve belediyelerin görevleri sayılırken çevre konusu önemli bir görev olarak sayılmıştır. Çevre konusunda ihtisas komisyonları öngörülmüştür. Özellikle kentlerdeki mahalli idareler olan belediyelere trafik, imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor gibi görevler verilmiştir. Ayrıca gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan işyerlerini, hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, petrol tesislerini, inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini kentin belirli yerlerinde toplama çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri alma gibi verilen görevler ancak sağlıklı bir çevre oluşturulmasına yöneliktir.

Devlet son yıllarda bu konuda önemli adımlar atmıştır. Çevre mevzuatı AB uyum mevzuatı çerçevesinde önemli bir gelişme kaydetmiştir. Merkezi ve yerel düzeyde önemli örgütlenmelere gidilmiş, mahalli idarelerin çok önemli projeleri desteklenmiştir. Batılı şehirlerde övgüyle bahsedilen ve kent insanına soluk aldıran kent ormanları konusunda ülkemizde de son yıllarda önemli atımlar atılmaya başlanması sevindirici gelişmelerdir.

Bugün yeryüzünde orta düzeyde bir kentte yaşayan herkesin yıllık her türlü enerji, ulaşım, su, gıda, kağıt, temizlik gibi alanlarda toplam tüketimi hesap edildiğinde kişi başına her yıl en az on ağaç dikmesi gerektiği belirlenmiştir. İnsanoğlunu henüz doğmadan ilgilendiren çevre bu şekilde kirli bir şekilde yaratılarak bize emanet edilmemiştir. Hem bu nedenle hem de gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmemiz için bu emanete karşı görevlerimizi herkesin yapması gerekmektedir.

1361 Defa Görüntülendi.

Anket

Bize Nasıl Ulaştınız?